A Rainier Prep Parent’s Perspective: Our Community Needs More High-Quality Choices, Not Less

May 9, 2016 | Blog

Theo quan điểm của một người mẹ tại Rainier Prep: Cộng đồng của chúng ta cần thiết nhiều lựa chọn trường công lập chất lượng cao, không ít hơn

Hanh-Tam Thi Nguyen 

As a mother of two boys and a longtime resident of Burien, it’s important to me that our community’s children get the high-quality education they deserve. For many, this means attending one of the wonderful, local, district-run public schools, like my youngest son does. For some, like my fifth-grade son, this need is being met by a neighborhood public charter school, Rainier Prep.

Through my work at the White Center Community Development Association as an Early Learning Connector and Family Success Partner, I often see families entering our community who are only beginning to learn English, or whose children need extra help to get used to their new community. Because Rainier Prep is smaller than many neighboring district schools, teachers are better able to individualize their lessons, so each student has a learning plan that fits their needs, goals, and learning styles. This extra attention has helped my son achieve incredible progress.

Before attending Rainier Prep, my son wasn’t reading at grade level. It will take time to get him up to speed, but his teachers at Rainier Prep are giving him the tools and individual attention he needs to catch up with his peers. They also check in regularly with me to discuss my son’s progress.

After what Rainier Prep has done for my family and our community, I feel passionate that families in Washington need and deserve more high-quality public school options like charter schools, not less. For those who still have doubts about public charter schools, I encourage you to visit Rainier Prep or another school in your area to see how much of a difference these innovative schools are making for the lives—and futures—of our children.


Là một người mẹ của hai đứa con trai và là một cư dân lâu năm của Thành Phố Burien, điều quan trọng đối với tôi là  con em trong cộng đồng  của chúng ta có được sự giáo dục chất lượng cao mà họ xứng đáng nhận. Đối với nhiều người, điều này có nghĩa là tham dự một trong những trường công lập  địa phương tuyệt vời do Khu Học Chánh điều hành, giống như con trai nhỏ nhất của tôi đang học. Đối với một số người, giống như con trai lớp năm của tôi, nhu cầu này được đáp ứng bởi một trường Charter School Công Lập láng giềng, Rainier Prep.

Thông qua công việc của tôi tại Hiệp Hội Phát Triển Cộng Đồng White Center, là một Người Kết Nối Ấu Học và Đối Tác Gia Đình Thành Công, tôi thường thấy các gia đình gia nhập vào cộng đồng của chúng tôi chỉ là mới bắt đầu học tiếng Anh, hoặc con em của họ cần giúp đỡ thêm để làm quen với cộng đồng mới của họ. Bởi vì trường Rainier Prep là nhỏ hơn so với nhiều trường lân cận của Khu Học Chánh, các giáo viên dạy tốt hơn để cá nhân hóa bài học của họ, do đó, mỗi học sinh có một kế hoạch học tập phù hợp với nhu cầu, mục tiêu, và cách thức học tập của họ. Sự chú ý thêm này đã giúp con trai tôi đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc.

Trước khi tham dự hoc Rainier Prep, con trai của tôi đã không đọc được ở trình độ lớp học của nó.  Sẽ cần mất nhiều thời gian để cho con tôi theo kịp lớp học, nhưng các giáo viên của con tôi tại trường Rainier Prep cho con tôi những công cụ và sự chú ý cá nhân mà con tôi cần có để bắt kịp với các bạn học của mình. Họ cũng liên lạc thường xuyên với tôi để thảo luận về tiến bộ của con trai tôi.

Sau những gì Rainier Prep đã làm cho gia đình tôi và cộng đồng của chúng tôi, tôi mạnh mẽ cảm thấy  rằng các gia đình ở Tiểu Bang Washington cần và xứng đáng có thêm nhiều lựa chọn trường công lập chất lượng cao như các trường charter school, mà không phải ít hơn. Đối với những người vẫn còn nghi ngờ về  trường charter school  công cộng, tôi khuyến khích quý vị nên đến thăm Rainier Prep hoặc một trường khác trong khu vực của quý vị để xem có bao nhiêu sự khác biệt của các trường hoc cách-tân này đang làm vì cuộc đời – và tương lai – của con em chúng ta.